Participants

Students


Khosiyatkhon Kudratova
Alisher Odilov
Khusen Egamov
Elshod Jalolov

Leaders


Utkirjon Alijonov
Gulbakhar Umarova

Juries


Mukambar Mukhamedova
Davron Tukhtaev
Akmaljon Odilov