Participants

Students


GOSHUN NURUNYAZOV
SAPARMUHAMMET ANNAGELDIYEV
KERIMGULY GURBANMUHAMMEDOV
AZIM OVEZMYRADOV

Leaders


Berdimyrat Yazhanov