Participants

Students


Kiyoshi Ishida
Shigetaka TOBA
Masumi Suzuki
Shoko Hama

Leaders


Junichi Saito
Ryoichi Matsuda

Juries


Noboru Sasagawa
Toshihisa Kotake
Shinichiro Sawa
Hiroshi Wada
Takeshi Kawashima
Kentaro Honda
Mitsuko Misaki
Manatsu Hamazaki
Akira Kato
HARUSHI NAKAJIMA
Tatsuhiko Noguchi
MORIMASA WADA
Ko Tomikawa
kazuhisa ota