Participants

Students


Kunjal Parnami
Stuti Khandwala
Shaswat Jain
Vishwesh Bharadiya

Leaders


Sasikumar Menon
Kauresh Vachhrajani

Juries


Pradeep Kumar Burma
Vikrant Ghanekar