Participants

Students


Kseniya Patseyeva
Darya Pisetskaya
MAKSIM KASTSOU
YANA BARYSOVICH

Leaders


Vasili Pankratov
Oxana Nesterova