Participants

Students


Vladyslav Yevtushok
Roman Trokhymchuk
Lada Isakova
Iryna Poplevicheva

Leaders


Nataliia Skrypnyk
Svitlana Fitsailo