Participants

Students


Yu-Chi Cheng
Yun-Chen Chen
Chen-Yu Lu
Geng-Yu Shen

Leaders


Shu-Chuan Hsiao
Ying Wang

Juries


Chi-Chien Kuo
Shen-Horn Yen
Wen-Luan Wu
Yi-Ling Yang
Li Ming Li
Hui-Ling Chen